Användarvillkor
Användarvillkor för Weway applikation och hemsida


1. INLEDNING

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som vi tillhandahåller genom vår applikation Weway (”Appen”) och vår hemsida www.weway.se (”Hemsidan”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Weway AB, organisationsnummer 559132-3901 (“vi” eller “oss”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”dig” eller ”du”) och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.
 

2. TJÄNSTEN

Weway är en app som hjälper användaren att skapa hållbara relationer. Gemensamma värderingar tas fram och används som grund för beslutsfattande i vardagen. Appen underlättar att applicera och leva efter värderingarna i vardagen genom dagliga reflektioner.

Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 16 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.
 

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren eller annars efter eget godtycke.


Du får inte, i sin helhet eller delar av, kopiera eller förändra Weways applikation. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.

Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning av Tjänsten (”scraping”).
 

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten tillhör oss eller förfogas av oss med licens. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.
 

5. ANVÄNDARKONTON

För att använda ”Appen” måste du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det.

När du skapar ett Användarkonto kommer vi be dig om viss information om dig själv. Du skapar ett konto via din e-mail och svarar på ett antal frågor.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt Användarkonto till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga.

Du kan koppla ihop ditt individuella användarkonto med en annan användares. Verifiering sker från mottagaren för att säkerställa rätt koppling. Då ena användaren väljer att koppla loss sitt personliga konto från den andra användaren försvinner tillgången till den gemensamma historiken för båda parter.

Om.du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt konto eller att Användarkontot missbrukas. Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor eller om din användning bryter mot lag eller har menliga effekter på Tjänsten.
 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och vi lovar att Weway aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon utomstående få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i vår Integritetspolicy.

Den data du delar med dig av till Weway är nödvändig för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull. Vi tar ditt privatliv och din integritet på största allvar och vi kommer endast titta på data på ihopsamlad nivå och endast för de syften som beskrivs i Integritetspolicyn.

Vårt mål är att vara så ärliga och tydliga som möjligt om vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder Personuppgifter. Läs vår Integritetspolicy innan du använder Tjänsten.
 

7. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi automatiskt samla in och behandla viss information.Det kommer alltid att vara avpersonifierad information genererat av dig som användare. (”Användargenererat material”) i Tjänsten.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer lägga in Användargenererat material i Appen som:

 1. Gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
 2. Främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
 3. Är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp),
 4. Utgör ärekränkning, ieller är sexuellt kränkande,
 5. Utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
 6. Utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,
 7. På något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller
 8. I övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.
 

8. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Äganderätten till allt Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. För att kunna leverera Tjänsten måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade Material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade Material. Utan denna licens kan vi inte säkerställa kvaliteten på Tjänsten.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla Tjänsten på bästa möjliga vis. Licensen omfattar bara situationer som behövs för att tillhandahålla Tjänsten och säkra dess kvalitet. Inte för någon annan situation och endast under så lång tid som vi sparar Användargenererat Material.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användargenererat Material enligt ovan.
 

9. BETALNING OCH PRISINFORMATION

Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.
 

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 1 000 kr.

Du bekräftar att det kan uppstå situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av, men inte begränsat till, underhåll, fel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig. Du förstår, godkänner och accepterar vidare att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

11. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.
 

12. MODIFICATION OF TERMS AND SERVICES

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via e-post eller via en notis i Appen.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Vi garanterar då att dina uppgifter elimineras.

Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.
 

13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.
 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.
 

15. UTFÄSTELSER I FÖRHÅLLANDE TILL APPLE INC. SAMT GOOGLE

Parterna till detta avtal, vi och Användarna, klargör härmed följande i förhållande till Apple, Inc. (”Apple”) samt Google:

 • Att vi och Användarna är de enda parterna till detta avtal;
 • Att Användarna får en licens för att ladda ned, installera och använda Appen i objektkodform på en telefon, som Användaren själv äger eller kontrollerar i enlighet med användarvillkoren i App Store och Android Market
 • Att vi är ansvariga för Tjänsten och allt innehåll däri i enlighet med dessa Användarvillkor.
 • Att Apple eller Google inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på den licensierade Appen.
 • Att vi är ensamt ansvariga för alla garantier som givits, oavsett om de är grundade på lagkrav, eller uppkommit på annat sätt. Inga krav som grundar sig på garanti eller annan utfästelse kan göras mot någon annan än oss. Ifall vi inte lever upp till de garantier som vi har utlovat, så har Användaren möjlighet att kontakta Apple och bli ersatt för eventuella utlägg som du har gjort för att få tillgång till Tjänsten, via Apple eller Google. Apple och Google har inga andra skyldigheter i förhållande till Appen eller Tjänsten i övrigt.
 • Att vi och inte Apple eller Google, har ansvaret för eventuella krav från Användare eller någon tredje part i samband med Tjänsten eller Användarnas innehav och/eller användning av Appen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvar; (ii) krav med anledning av att Appen inte överensstämmer med tillämplig lag eller myndighetskrav; och (iii) krav som uppstår under konsumentskydds eller liknande lagstiftning. Alla krav eller anspråk som grundar sig direkt eller indirekt på grund av användandet av Tjänsten som kan riktas mot oss, enbart ska riktas mot oss. Apple är inte på något sätt ansvarig för att svara mot dessa krav eller anspråk, om dessa riktas mot Apple.
 • Att vi, och inte Apple eller Google, är ensamt ansvariga för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av tredje parts yrkande att Tjänsten eller användandet av Tjänsten gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter.
 • Att Användaren garanterar och försäkrar att han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA som ett ”terroriststödjande” land, och att han/hon inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.
 • Att dessa Användarvillkor ger Apple och Google, samt deras dotterbolag, rätten att göra dessa Användarvillkor gällande direkt mot dig, oavsett vår inblandning. Utöver de tredjepartsrättigheter som ges Apple, Google samt deras dotterbolag enligt ovan så ger dessa Användarvillkor inga andra tredjepartsrättigheter till någon annan fysisk eller juridisk person.