Integritetspolicy
Integritetspolicy för Weway applikation och webbsida


Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och vårt mål är att vara så tydliga som möjligt kring vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder Personuppgifter på. Du ska kunna lita på oss och känna dig trygg i vår behandling av Personuppgifter. Vi lovar att Weway aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina Personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i denna Integritetspolicy. Vi har som målsättning att skriva så tydliga villkor som möjligt. Hör gärna av dig till oss med synpunkter om du har förslag på hur vi kan förbättra oss.

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Integritetspolicy”) gäller för de tjänster (”Tjänsterna”) som vi tillhandahåller genom vår app Weway (”Appen”), vår hemsida (”Hemsidan”),samt våra företagstjänster: workshops (”Workshop”), vår värderingssammanställning (”Sammanställningen”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Weway AB, organisationsnummer 559132-3901 (“vi” eller “oss”). För en närmare beskrivning av våra tjänster, se dokumentet Användarvillkor Weway (”Användarvillkor”).

Vi vill att du ska förstå vilka Personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dessa och vilka vi kan komma att dela Personuppgifterna med. Om du accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig att godkänna dessa. Det är ett krav för att kunna använda tjänsten.

Integritetspolicy har tre huvudsakliga syften;

1 Förklara vilka Personuppgifter vi samlar in och hur dessa används.

2 Förklara om några Personuppgifter delas med någon utomstående och i så fall varför och till vem.

3 Förklara vårt ansvar och dina rättigheter.

Med ”Personuppgifter” menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person, exempelvis namn och adress men också möjligen IP-adresser, lokaliseringsuppgifter eller hälsoinformation. Nedan beskriver vi vilken information vi samlar in som kan inkludera dina Personuppgifter.
 

2. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

För att Tjänsten överhuvudtaget ska fungera och vara meningsfull för dig som användare behöver vi samla in vissa Personuppgifter.
Vi samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig: email, och namn. Connectar du via Facebook behandlas även kön, födelseår samt bild om du valt att ha det.
 

2.1. VIA APPEN

Utöver tidigare nämnda information samlar vi även in annan information du delar med dig av till oss vid din användning av Tjänsten, exempelvis vilka värderingar du har och hur du graderar att du efterlevt dina värderingar. Denna information används aldrig på individuell basis utan endast på aggregerad nivå. och kan därför aldrig kopplas till en individ.

När du använder Appen kommer viss information att inhämtas automatiskt, exempelvis information om din användning av Tjänsten, lokaliseringsuppgifter, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk och information om identifiering och operativsystem samt annan teknisk information om din enhet såsom vilken modell och typ av telefon som används. Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt 6.
 

2.2. VIA HEMSIDAN

När du använder Hemsidan kommer även viss teknisk information att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker Hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt 6.

3. SYFTET MED INSAMLANDET AV OCH HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER 3.1. ÄNDAMÅL MED DATABEHANDLINGEN

Vi kommer att behandla de Personuppgifter vi samlar in för följande ändamål;

1. Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.

2. Analysera användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten och utveckla nya produkter och tjänster.

3. Administrera ditt konto och användning av Tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar och e-mail.

4. Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användarvillkoren.

5. Marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten.

6. Så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

Vid marknadsföring tar vi alltid våra Användares privatliv och integritet på största allvar. Data kommer alltid att vara aggregerad, eller med andra ord ihopsamlad, med annan data.

Vi sparar dina Personuppgifter så länge du har ett konto på Tjänsten. Gemensamma uppgifter för dig och en sammankopplad partner finns tillgängligt för er båda så länge ni valt att vara sammankopplade. Väljer en av er att koppla ifrån sitt konto från den andre så försvinner tillgången till den gemensamma informationen för båda parter. Informationen finns sparad ifall ni skulle ångra er och vill koppla ihop er igen. Ber du oss så förstör vi skyndsamt dina Personuppgifter, inklusive all gemensam information du delat med partners, permanent.

Ditt privatliv och din integritet är mycket viktiga för oss och vi förstår att informationen som du delar med dig av till oss genom ditt användande av appen är privat. Vi kommer att behandla dina Personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet denna Integritetspolicy samt gällande lagar och regler.

3.2. UTVECKLING AV TJÄNSTEN

Vi utvecklar ständigt Tjänsten för att kunna förbättra innehållet. När du använder Tjänsten kommer du att både skriva löpande texter samt gradera efterlevnad av det som bestämts. När din data insamlas är den alltid avpersonifierad och kan inte kopplas till till dig som användare. Utifrån denna insamlade data sammanställt med annan data kommer Tjänsten att kunna dra vissa övergripande slutsatser. Ett exempel på en slutsats är att du kan ha graderat din efterlevnad av värderingarna lägre i januari än övriga månader och det har även de flesta andra gjort. Då är vår slutsats att det är lägst efterlevnad av sina värderingar i januari detta år generellt. Slutsatserna är alltså alltid aggregerade (ihopsamlade med annan data) och helt utan kopplingar till specifika personer. (”Beskrivningar”). Beskrivningar innefattar inga uppgifter om vilka specifika personer som deltagit eller någon annan personlig information kopplad till det du berättat. Förmågan att dra dessa slutsatser gör att vi kan dra slutsatser som vi kan förbättra tjänsten utifrån. Vi vill kunna ställa ännu bättre frågor och göra tjänsten enklare och mer effektiv för dig. I syfte att lyckas med detta behöver vi lära oss om sambanden gällande värderingar, utmaningar och efterlevnad och därför kommer dina Beskrivningar användas i för att hjälpa oss dra slutsatser som kan förbättra tjänsten.

Förfarandet sker på så sätt att dina Beskrivningar blandas med Beskrivningar från samtliga användare som godkänt att vi får använda deras Beskrivningar i detta syfte. Det som finns är alltså endast Beskrivningar; som ovan nämnts kommer namn på personer eller annan information kopplad till det du berättat inte att visas.

4. LAGRING, BEHANDLING OCH DELNING AV INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE

Nedan beskriver vi hur de Personuppgifter som samlas in kan delas av dig eller av oss till utomstående. Observera att det alltid är Weway som ansvarar för dina Personuppgifter och att ingen utomstående får några ytterligare rättigheter än vad vi får under denna Integritetspolicy.

4.1. TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA

Vi kan då och då komma att dela dina Personuppgifter med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan under avsnitt 3. Om en tredje part behandlar Personuppgifter för vår räkning är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med tillämplig lag.

4.2. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Vi strävar efter att behålla dina Personuppgifter inom EU/EES och vi överför, behandlar och lagrar Personuppgifter om våra användare på servrar via Amazon Web Services.

Vi kan även komma att lägga ut behandlingen på underleverantörer eller dela dina Personuppgifter med tredje parter i andra länder än ditt hemland inom och utanför EU/EES. Exempelvis kan dina Personuppgifter komma att lagras av Amazon Web Services på servrar utanför EU/EES vid driftstopp och för säkerhetslagring. Dina Personuppgifter kan därför bli föremål för lagar om skydd för Personuppgifter som skiljer sig från lagarna i ditt hemland och som kan ge lägre skydd för dina Personuppgifter.

Om vi ändrar plattform för behandling av dina Personuppgifter och/eller var Personuppgifterna lagras kommer vi uppdatera denna policy. Vi kommer att meddela dig i så fall, mer information om detta finns nedan i avsnitt 5

4.3. ÖVRIG DELNING

Utöver vad som beskrivits ovan kan vi komma att använda, lagra och dela dina Personuppgifter med utomstående för att;

1 Tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar vilket innebär att vi kan komma att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt använda Personuppgifterna.

2 Svara på legala förfrågningar (exempelvis husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Ovan kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i berörd jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

3 Publicera avidentifierad eller ihopsamlad information om användningen av Tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av Tjänsten.

Personuppgifter kan användas och lagras för en längre tidsperiod än vad som sägs under avsnitt 3 när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra Användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

4.4. PERSONUPPGIFTER DELADE AV DIG

Då du i appen har sammankopplat ditt konto med en annan användares visas samtliga uppgifter för båda användare. Du har via den aktiva handlingen att begära eller godkänna ihopkoppling godkänt delningen av uppgifter med den andra parten. Då ena parten väljer att avsluta kontot försvinner tillgången till den gemensamma informationen för båda parter. Informationen finns i syfte att kunna öppna upp kontot igen om ni ångrar er. Vill du radera all information knuten till dig permanent kan du begära det och vi gör detta skyndsamt. Detta inkluderar även den gemensamma information du haft tillsammans med andra.

5. ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA 5.1. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på hemsidan eller via e-post. Krävs det enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke.

5.2. TILLGÅNG TILL, ÄNDRING OCH FLYTT AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att fråga om vilka Personuppgifter gällande dig själv som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.
Vi svarar så snabbt vi kan.

Du kan motsätta dig behandling av dina Personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina Personuppgifter som du lämnade vid registrering. Behandlingen av redan insamlade Personuppgifter får fortsätta i enlighet med denna Integritetspolicy, men uppgifterna får inte uppdateras eller kompletteras. I tillägg till ovan kan du när som helst begära rättelse, blockering eller radering av dina Personuppgifter som är felaktiga eller inkorrekta. Vänligen notera dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, får uppgifterna inte raderas, utan enbart blockeras. Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi inte heller tillhandahålla dig Tjänsten.

Du också kan be om att få dina personuppgifter utlämnade för att kunna flytta dem till en annat företag.

Om du har frågor om användningen av dina Personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy, övrigt vad gäller skyddet av din integritet eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på anna@weway.se eller lisa@weway.se så agerar vi så skyndsamt vi kan.

Innan vi vidtar åtgärder efter dina önskemål måste vi försäkra oss om att du är avsändare, så i så fall, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post adress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina Personuppgifter.

5.3 RUTINER VID DATALÄCKA

Om en dataläcka skulle uppstå ska finns de rutiner som krävs så att myndigheter och användare blir informerade om detta inom 72 timmar.

6. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGI

Detta avsnitt beskriver användningen av Cookies och annan teknik.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som Cookies och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

I den här Integritetspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår Hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Cookies för analys
Vi använder Cookies för analys samt för att mäta hur våra tjänster fungerar, efterfrågas och används.

Den information som vi samlar används till att underhålla och förbättra Tjänsten.

Cookies från tredje part
Vi kan också tillåta våra samarbetspartners och tredje part som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan, alltså för att analysera hur Tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Denna Integritetspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna Integritetspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.